دلایل قرآنی در باب مجوز ازدواج موقت

این قسمت، اشاره به مساءله ازدواج موقت و به اصطلاح (متعه) است و مى گوید:
(زنـانـى را کـه مـتـعـه مـى کـنـیـد مـهـر آنها را به عنوان یک واجب باید بپردازید)(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة ).
از جـمـله فـوق اسـتـفـاده مـى شـود کـه اصـل تـشـریـع ازدواج مـوقـت، قـبـل از نـزول ایـن آیـه براى مسلمانان مسلم بوده که در این آیه نسبت به پرداخت مهر آنها توصیه مى کند بعد از ذکر لزوم پرداخت مهر اشاره به این مطلب مى فرماید که :
(اگر طرفین عقد، با رضـایـت خـود مـقـدار مـهـر را بـعـدا کـم یـا زیاد کنند مانعى ندارد) (و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة ).
بـنـابـر ایـن مـهـر یـک نـوع بـدهـکـارى اسـت کـه بـا رضـایـت طـرفـیـن قـابـل تـغـیـیـر اسـت . (در ایـن مـوضـوع تـفـاوتى میان عقد موقت و دایم نیست اگر چه آیه همانطور که مشروحا گفتیم درباره ازدواج موقت بحث مى کند).

احـتـمـال دیـگـرى در تـفـسـیـر آیه فوق نیز هست و آن اینکه : مانعى ندارد که پس از انجام ازدواج مـوقـت، طـرفین درباره اضافه کردن مدت ازدواج، و همچنین مبلغ مهر با هم توافق کـنـنـد، یـعـنـى ازدواج مـوقـت حـتـى قـبـل از پـایـان مـدت، قـابـل تمدید است به این ترتیب که زن و مرد با هم توافق مى کنند که مدت را به مقدار مـعـیـنـى در بـرابـر اضـافـه کـردن مـهـر بـه مـبـلغ مـشـخـصـى بـیـفـزایـنـد. (در روایـات اهل بیت - علیهم السلام - نیز به این تفسیر اشاره شده است ).
 احـکـامى که در آیه به آن اشاره شد، احکامى است که متضمن خیر و سعادت افراد بشر است زیرا: (خداوند از مصالح بندگان آگاه و در قانونگذارى خود حکیم است) (ان الله کان علیما حکیما).

 

دلایل ارتباط این آیه به ازدواج موقت نه دائم:

درباره قسمت اول باید توجه داشت که :

# اولا: کلمه (متعه) که (استمتعتم) از آن گرفته شده است در اسلام به معنى ازدواج مـوقـت اسـت ، و بـه اصـطلاح در این باره حقیقت شرعیه مى باشد، گواه بر آن این اسـت کـه این کلمه (متعه) با همین معنى در روایات پیامبر (صلى الله علیه وآله) و کلمات صحابه مکرر به کار برده شده است .

# دوما: اگـر ایـن کـلمـه بـه مـعنى مزبور نباشد باید به معنى لغوى آن یعنى (بهره گـیـرى) تـفـسـیـر شـود در نـتـیجه معنى آیه چنین خواهد شد: (اگر از زنان دایم بهره گـرفـتـیـد مـهـر آنها را بپردازید). در حالى که مى دانیم پرداختن مهر مشروط به بهره گـیـرى از زنـان نـیـسـت بـلکـه تـمـام مـهـر بـنـا بـر مـشـهـور <ref>مشهور یا اشهر این است که با عقد ازدواج دائم ، تمام مهر بر مرد واجب می شود اگر چه طلاق قبل از دخول موجب بازگشت نیمی از آن می شود.


# سوما: بـزرگـان (اصحاب) و (تابعین) <ref>کسانی که پس از «صحابه» روی کار آمدند و زمان پیامبر را درک نکرده بودند.</ref> مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسـلام و ابن ابى کعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سـدى و گـروه زیـادى از مـفـسـران اهـل تـسـنـن و تـمـام مـفـسـران اهـل بـیـت (عـلیـهم السلام) همگى از آیه فوق ، حکم ازدواج موقت را فهمیده اند تا آنجا که فـخـر رازى بـا تـمـام شـهـرتـى کـه در مـوضـوع اشـکـال تـراشـى در مـسـائل مربوط به شیعه دارد بعد از بحث مشروحى درباره آیه مى گوید: ما بحث نداریم کـه از آیـه فـوق حـکـم جـواز متعه استفاده مى شود بلکه ما مى گوییم حکم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است .


متن تفسیر نمونه سوره نساء آیه 24 - ناصر مکارم شیرازی

 

http://sighe20.persianblog.ir/post/22/

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید