هر محفلی که گام می گذاری سخن از دنیاست و دنیاطلبی . حتی جماعت نماز گزاران قبل از نماز و بین نماز نیز نمی توانند از  بحثهای به اصطلاح اقتصادی دل بکنند و در باره چگونه به دست آوردن سود بیشتر صحبت نکنند. متأسفانه این مسأاله گریبانگیر همه شده است و به قولی آنان که غنی ترند محتاجتر شده اند. هر چه بر مالشان نیز افزوده می گردد شکوه شان از نداری بیشتر می شود. وبه تبع آن بیماری های روحی و روانی و اخلاقی نیز زیاد شده است.

 

اما نگاه بزرگان دین و دانشمندان به دنیا چگونه بوده است فقط دو مورد مثال می آوریم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل:

/ 0 نظر / 8 بازدید